Regulamin

Sklep Internetowy Decoart.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem
internetowym https://decoart.com.pl prowadzony jest przez Patryk Banasika prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą A-Tech Patryk Banasik wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do
doręczeń: ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec, NIP 6443059573, REGON 241432690,
adres poczty elektronicznej: a-tech-network@outlook.com oraz numer telefonu: 512 021 278.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest
wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z
realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w
celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce
prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede
wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików
cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie
zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez
korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem
wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe
Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona
przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych
treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i
promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: https://decoart.com.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Patryk Banasik prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą A-Tech Patryk Banasik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.
Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec, NIP 6443059573, REGON 241432690, adres poczty
elektronicznej: a-tech-network@outlook.com oraz numer telefonu: 512 021 278.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające

bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE
INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków
przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj
się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych
Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W
wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy
oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z
Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: a-tech-network@outlook.com pisemnie na adres: ul. Kowalskiego
24/1, 41-219 Sosnowiec lub poprzez formularz online dostępny w zakładce „Moje konto”.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie
Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych
kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu
Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam Zamówienie” – do tego
momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu
Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących
danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz
danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest
także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem
albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zatwierdź”. Na Newsletter można się
również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z
chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a-tech-network@outlook.com lub też pisemnie na
adres: ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w
wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej,
Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest
do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na
przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a-technetwork@
outlook.com;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA
PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.1.1. Bank: ING Bank Śląski S.A.

4.1.1.2. Numer rachunku: 20 1050 1214 1000 0092 7717 7136

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w

zakładce „Dostawa i płatność” .

4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane
są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu ____. Obsługę płatności elektronicznych i
kartą płatniczą prowadzi:

4.1.2.1.1. ____ – spółka ____. z siedzibą w ____ (adres siedziby: ____), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ____, akta rejestrowe przechowywane
przez ____ – ____, kapitał zakładowy w wysokości ____ w całości opłacony, ____.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności do 7 dni,
zamówienie będzie anulowane.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do
wszystkich pozostałych krajów.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska Inpost, paczkomanty Inpost w opcji przedpłaty, jak również za
pobraniem.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który
jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do
Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
a-tech-network@outlook.com;

6.4. Wymagane jest od Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady;
W przypadku wystąpienia wady funkcjonalnej, konieczne będzie przedstawienie krótkiego filmu
pokazujący brak lub ograniczenie funkcjonalności produktu. Wady lub defekty wizualne muszą
zostać zgłoszone przy odbiorze towaru i wystąpienie ich podczas użytkowania przez klienta, nie
podlega reklamacji .
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany
rzeczy lub usunięcia wady, nowy towar zostanie przesłany w przypadku dostępności na magazynie.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty był wymieniony niezwłocznie.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec. Klient ponosi koszt dostarczenia
Produktu.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ

ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w
sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do
stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego
ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy
operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 02 Lutego 2021 ROKU)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a-technetwork@outlook.com;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do
Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to
obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która:
(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
może zwrócić Produkt na adres: ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany
jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który
wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie
do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;(6) w której przedmiotem

świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego
rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę,
jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze
niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie
zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
A-Tech Patryk Banasik
ul. Kowalskiego 24/1, 41-219 Sosnowiec
decoart.com.pl
a-tech-network@outlook.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.